Algemene voorwaarden

 

1. Ondernemingsgegevens

https://www.studiodreamalot.be/ is eigendom van :

studio Dream a Lot
Charlotte Vercruysse
Kerkstraat 9
2980 Zoersel
+32 (0) 474360338
charlotte@studiodreamalot.be
BTW-nummer: BE0748.619.175

2. De overeenkomst

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘studio Dream a Lot’: studio Dream a Lot, eenmanszaak, met geregistreerd adres te Kerkstraat 9, 2980 Zoersel, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0748.619.175

‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met studio Dream a Lot in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de koper. Deze koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Door iets in onze webshop te bestellen gaat u akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden door studio Dream a Lot en kunnen ten alle tijden geraadpleegd worden op onze website www.studiodreamalot.be. Vragen? Stuur een mailtje naar charlotte@studiodreamalot.be.

In principe zijn deze verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Studio Dream a Lot behoudt zich het recht voor de verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro (€), steeds inclusief 21% BTW. De prijs is steeds exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.Betaling

Bestellingen in de webshop kunnen betaald worden met Bancontact, Mastercard, VISA, KBC, Belfius, ING en Paypal via een veilige verbinding. Na selectie van het betaalmiddel kom je op het beveiligde platform van Mollie terecht. Stap per stap word je door het betaalproces geleid tot je van Mollie een betaalbevestiging ontvangt. Dat is meteen ook het moment waarop studio Dream a Lot een bevestiging ontvangt en aan de slag kan met je bestelling.

Eventuele onjuistheden in de facturatie dien je onmiddellijk aan charlotte@studiodreamalot.be te melden, zodat studio Dream a Lot het bedrag kan corrigeren.

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling of orderbevestiging door studio Dream a Lot. Bestellingen worden, in afwachting van de betaling, 5 dagen voorbehouden. Indien de betaling niet tijdig gebeurt, behoudt studio Dream a Lot zich het recht voor de bestelling te annuleren, zonder vergoeding voor de koper.

Studio Dream a Lot is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de koper met betrekking tot bestellingen waarbij de koper betrokken is.

 

5. Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Studio Dream a Lot tracht te allen tijden om alle goederen en diensten op de webshop zo juist, correct, volledig en duidelijk mogelijk te beschrijven en voor te stellen. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. zijn echter indicatief. studio Dream a Lot is op geen enkele wijze aansprakelijk indien goederen of diensten onjuist, onduidelijk en/of onvolledig worden voorgesteld, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de koper of voor derden zou voortvloeien. Deze kunnen bijgevolg geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. Extra vragen kunnen steeds gesteld worden per mail aan charlotte@studiodreamalot.be.

Artikelen worden aangeboden op de webshop zolang de voorraad strekt. Indien blijkt dat de door jou aangekochte goederen toch niet langer voorradig zijn, verbindt studio Dream a Lot zich ertoe jou binnen een termijn van vijftien kalenderdagen hierover te informeren en een creditnota uit te sturen, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. Je verbindt je ertoe jouw rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan studio Dream a Lot over te maken, zodat studio Dream a Lot de door jou in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na jouw bericht aan jou kan terugstorten. Studio Dream a Lot kan niet aansprakelijk gesteld worden indien je zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan studio Dream a Lot over te maken.

Je doet onherroepelijk afstand van elk recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

6. Verzendkosten

De verzendkosten bedragen steeds €5, behalve voor bestellingen van €70 of meer, in dat geval is de verzending gratis. Studio Dream a Lot verzendt enkel binnen België.

7. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en gebeurt in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde levertermijnen zijn echter indicatief en niet bindend.

Conform de regels van de koop op afstand zal studio Dream a Lot bestellingen binnen de 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is dan ontvang je binnen de 14 dagen na het plaatsen van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen omdat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is, omdat er om andere redenen vertraging is of omdat een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd.

Studio Dream a Lot is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Vertraging in levering van minder dan 30 dagen kan geen aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in het geval van opzettelijke vertraging.

Is de bestelling niet geleverd binnen de 30 kalenderdagen na orderbevestiging, dan heeft de koper het recht de bestelling te annuleren.

De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van (een deel van) de goederen worden de reeds betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Indien niet alle producten voorradig zijn, nemen wij contact op met de koper voor afspraken omtrent gedeeltelijke levering en bijhorende verzendkosten.

Studio Dream a Lot kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal van de verzonden goederen, en de daardoor geleden schade. Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging tijdens de verzending.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten of vertraging van de levering.

Indien de levering niet-conform is met de bestelde goederen, neemt de koper contact op met studio Dream a Lot voor een snelle en gepaste oplossing. De foutief geleverde goederen kunnen uiteraard geretourneerd worden op laste van studio Dream a Lot.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, eventuele nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Geen enkele tekst of foto van de website mag gekopieerd of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van studio Dream a Lot.

9. Garantie en klachten

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Studio Dream a Lot staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. De verkoper is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

10. Klachten

De koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan studio Dream a Lot) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via charlotte@studiodreamalot.be. Je voegt de nodige beschrijvingen en foto’s toe van de gebreken en stuurt dit binnen de 5 dagen na levering van de bestelling naar studio Dream a Lot.

Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

In geval uw klacht ontvankelijk wordt bevonden, zal het betwiste product gerepareerd, vervangen of terugbetaald worden ten laste van studio Dream a Lot.

11. Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 21 december 2013 (Wetboek van Economisch Recht), heeft de koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit geldt niet voor producten die op maat werden gemaakt.

Ingeval de koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen of terugbrengen naar studio Dream a Lot, Kerkstraat 9, 2980 Zoersel, België. De bewijslast van terugzending ligt bij de koper. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen of verzaking, terugbetalen.

12. Privacy

Studio Dream a Lot gaat vertrouwelijk om met de privé-gegevens van zijn klanten. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, staat de koper studio Dream a Lot uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketing.

De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derde partijen. De koper heeft ten alle tijden recht op inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens. De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Paswoorden worden gecodeerd opgeslagen, studio Dream a Lot heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiervoor zendt u een eenvoudig verzoek naar charlotte@studiodreamalot.be.

13. Wijziging voorwaarden

Studio Dream a Lot behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen.

14. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.